Zadzwoń 18 540 91 40

Fundusze Unijne 2014-2020 w Polsce

Nowa perspektywa budżetowa – środki na OZE


W propozycji budżetowej UE przewidziane dla Polski środki na realizację polityki spójności wynoszą 82,5 mld euro. Oznacza to, że w najbliższych latach Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności UE spośród wszystkich państw członkowskich.

Nowa perspektywa 2014-2020 zakłada że, projekty podlegające wsparciu będą musiały odpowiadać dziedzinom najbardziej istotnym w kontekście rozwoju kraju. Zatem dotacje unijne będzie można pozyskać na:

  • badania naukowe i ich komercjalizację;
  • innowacje i powiązania pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorstwami;
  • kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe) oraz transport przyjazny środowisku (kolej, komunikacja publiczna);
  • cyfryzację kraju (e-usługi administracji, szerokopasmowy dostęp do Internetu);
  • zieloną energię (odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna);
  • aktywizację zawodową i rozwój kapitału społecznego.

Zasadniczym czynnikiem decydującym o wyborze danego projektu do dofinansowania będzie jego wpływ na jak najlepsze wykorzystanie potencjału regionów. Promowane będą także przedsięwzięcia wprowadzające innowacyjne rozwiązania na rynek, z których efektów można korzystać długofalowo.

Komisja Europejska zatwierdziła mapę pomocy regionalnej dla Polski na lata 2014-2020, która jest zgodna z Projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania mapy pomocy regionalnej dla Polski na lata 2014-2020, z dnia 07.08.2013r. Zaprezentowane na mapach pułapy wsparcia ulegają zmniejszeniu o 10 punktów procentowych w przypadku realizacji projektu przez średnie przedsiębiorstwo oraz, ulegają zmniejszeniu o 20 punktów procentowych jeżeli projekt będzie realizowało przedsiębiorstwo duże.

Alokacja środków unijnych w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych.

Program Alokacja (mln euro)
Infrastruktura i Środowisko 27 413,7
Inteligentny Rozwój 8 613,9
Wiedza, Edukacja, Rozwój 4 689,3
Polska Cyfrowa 2 172,5
Polska Wschodnia 2 000,0
Pomoc Techniczna 700,1
Regionalne Programy Operacyjne 31 276,9

 

Nowe programy operacyjne 2014 – 2020 umożliwiają otrzymanie dofinansowania  w formie bezzwrotnych dotacji w wysokosci do 70 % (w załączeniu przedstawiamy mapę pomocy regionalnej z wyszczególnieniem poziomu pomocy dla poszczególnych województw) na działania związane z realizacją inwestycji w odnawialne źródła energii.

Spodziwane jest ogłoszenie naborów wniosków o dofinansowanie inwestycji już w I kwartale 2015 r.

W ramach poszczególnych osi priorytetowych wspierane będą operacje mające m.in. na celu:

a) rozwój i zwiększenie wykorzystania energii wiatrowej obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne wraz z przyłączeniem;

b) rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby własne wraz z przyłączeniem;

c) przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów na wykorzystujące pompy ciepła, obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania energii cieplnej na potrzeby własne.

Przykładowe typy projektów podlegajace dofinansowaniu:

  • Zakup i instalacja kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych.
  • Zakup i instalacja pomp ciepła.

Wskazujemy iż dokumenty wymagane w procesie aplikowania o środki unijne dla instalacji OZE o mocy powyżej 40 kWp to m.in.:

– projekt budowlany z uzgodnieniami

– pozwolenie na budowę (prawomocne);

– decyzja środowiskowa;

– decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

– koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE (Urząd Regulacji Energetyki);

– uzgodnienia z zakadem energetycznym (warunki techniczne przyłącza, umowa na przyłączenie źródła OZE).

 

Kontaktując się z naszą firmą mogą Państwo liczyć na kompleksową obsługę w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

 

 

Używam coookies. 🡫