Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. 

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane  nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najbardziej popularne pytania, dotyczące programu „Mój Prąd”:

Do jakiej instytucji należy przesłać wniosek? 

Wnioski w programie „Mój Prąd” będą składane z formie papierowej wyłącznie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa, osobiście, pocztą lub kurierem. Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej Funduszu w momencie startu programu.

Jaki jest czas realizacji programu „Mój Prąd”?

Termin kwalifikacji kosztów to 23 lipca 2019. W programie może więc wziąć udział każda instalacja, która została zakupiona po 22 lipca. Program jest limitowany. Dofinansowanie będzie przyznawane w oparciu o kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu budżetu w wysokości 1 mld zł, przeznaczonego dla 200 tys. prosumentów.

Co należy zrobić, poza złożeniem wniosku do NFOŚiGW?

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej z datą sprzedaży późniejszą niż 22 lipca. Istotny jest termin wymiany licznika przez operatora systemu dystrybucyjnego (zakład energetyczny). Przyłączenie musi zostać wykonane po ogłoszeniu konkursu.

Jaka jest wysokość dotacji programu „Mój Prąd”?

Dotacja to forma bezzwrotnej pomocy finansowej. Wysokość dotacji z programu „Mój Prąd” będzie mogła pokryć do 50 procent kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej. Nie będzie ona jednak mogła przekroczyć 5 tys. złotych.

Kto może ubiegać się o dotację?

Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Beneficjentami mogą zostać tylko osoby fizyczne.

Na jaki cel będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

Dotacje będą mogły być przeznaczone tylko na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW.

Jakie należy przedstawić załączniki do wniosku? 

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
 • Dowód zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie.
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano, wzór będzie udostępniony na stronie NFOŚiGW.
 • Klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego „Mój Prąd”.

Czy ulgi i programy można łączyć?

Beneficjent programu „Mój Prąd” będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 roku ulgi termomodernizacyjnej. Umożliwia ona odliczenie instalacji fotowoltaicznej od podatku. Obejmie ona wyłącznie koszty poza dotacją z programu „Mój prąd”. Tego programu nie będzie można  łączyć z dotacją w programie „Czyste Powietrze”.

Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie z programu „Mój Prąd”?

Wniosek ma zostać opublikowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na początku września. Wnioski będą składane w formie papierowej. Należy je dostarczyć do siedziby NFOŚiGW osobiście, wysłać pocztą lub kurierem. Wniosków nie będą przyjmować WFOŚiGW.

Czy istnieje możliwość dofinansowania rozbudowy już istniejącej instalacji w ramach programu „Mój Prąd”?

Nie będzie takiej możliwość, program dotyczy tylko nowych instalacji.

Kiedy zwrócą się poniesione nakłady?

Zgodnie z wyliczeniami ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, nakłady zwrócą się w ciągu 3-5 lat, w zależności od wielkości instalacji, poboru energii oraz cen energii w kolejności latach.

Na podstawie: biznesalert.pl

 

Powiązane artykuły
0

  Więcej komentarzy
Zapisz się!
 • zapisanych: 1677

Newsletter

Solsum

Dołączając do grona subskrybentów naszego bloga zyskujesz:

 • Wartościowe treści
 • Zniżki na nasze produkty
 • Nowości z tematyki OZE
Używam coookies. 🡫