• Polska zamyka kopalnie. Podpisano umowę między związkami, rządem i czołowym producentem węgla PGG w sprawie restrukturyzacji branży górniczej. Umowa zakłada koniec polskiego górnictwa węglowego i zamknięcie wydobycia węgla w Polsce najpóźniej do 2049 r. 
  • Polski rząd przewiduje, że do 2040 roku węgiel będzie stanowił zaledwie 11% miksu energetycznego kraju – spadek z około 80% obecnie
  • Polska jest obecnie już czwartym co do wielkości rynkiem energii fotowoltaicznej w Europie
  • Rząd przewiduje, że do 2040 roku moc fotowoltaiczna zdominuje profil energetyczny kraju (
  • PGE ogłosił powstanie ponad 3000MWp farm fotowoltaicznych w ciągu najbliższych 10 lat 

Wg rządowych planów w tegorocznej aukcji (2020r.) energię sprzedadzą farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy około 700 MWp. 

W tegorocznych aukcjach OZE wsparciem może zostać objęta sprzedaż maksymalnie 75,3 TWh energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych w okresie wsparcia, czyli przez 15 lat, o maksymalnej wartości około 27,4 mld zł. 

Do udziału w aukcjach OZE mogą przystąpić jedynie gotowe projekty z uzyskanymi pozwoleniami.

Jak przygotować inwestycję w farmę fotowoltaiczną? Odpowiadają eksperci z SOLSUM na co dzień zajmujący się projektowaniem i kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego farm fotowoltaicznych z ponad 8 letnim doświadczeniem i z portfolio ponad 300 MWp zaprojektowanych farm PV na terenie całego kraju. 

I audyt i ocena działki pod farmę fotowoltaiczną 

Pierwszym etapem jest wybór odpowiedniej lokalizacji, ma to ogromne znaczenie, ponieważ nie każda potencjalna działka nadaje się pod budowę farmy fotowoltaicznej i nie na każdej działce taka inwestycja będzie tak samo rentowna.

W tym celu przeprowadza się audyt potencjalnej lokalizacji w celu analizy stanu prawnego działki i uwarunkowań terenu, analizy zapisów dotyczącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub jego braku, a także analizę baz dotyczących obszarów chronionych, możliwości przyłączenia do sieci i zebraniu pozostałych danych. 

Taki profesjonalny audyt lokalizacji pod budowę farmy fotowoltaicznej kosztuje zazwyczaj poniżej 0,1% wartości całej inwestycji a pozwoli na wczesnym etapie wyselekcjonować najlepsze lokalizacje i wykluczyć te mało atrakcyjne i co za tym idzie pomoże zaoszczędzić czas i pieniądze na dalszych etapach. Raport z audytu wskaże potencjalne ryzyka np. pomimo dobrych warunków gruntowych koszt przyłączenia do sieci ze względu na odległości od miejsca przyłączenia będzie nieopłacalny.

Pozytywna ocena działki po audycie to podstawa do dalszych działań projektowych i wskazanie ścieżki administracyjnej.

Jednostka przeprowadzająca audyt powinna mieć dostęp do aktualnych baz dotyczących terenów chronionych i tzw. otulin czyli wydzielonych obszarów ochronnych wokół chronionego przyrodniczo terenu dla całej Polski. Dostęp do sprawdzonych baz radiacji oraz znajomość interpretacji zapisów MPZP a także praktyczne doświadczenie w prowadzeniu procesu inwestycyjnego farm fotowoltaicznych.

Wyniki audytu są przekazywane w formie przejrzystego raportu wraz z opisem i zaleceniami dalszych kroków. 

II Projekt koncepcyjny i kluczowe pozwolenia 

Kolejnym etapem będzie zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej, stworzenie planu zagospodarowania terenu z układem paneli na działce, dobór systemu mocowania, analiza zacienienia rzędów modułów i określeniem odstępów pomiędzy stołami z modułami, trasy kablowe, urządzeń, schemat elektryczny, dobór stacji transformatorowej, przygotowanie analizy szacowanej produkcji energii elektrycznej z podziałem na średnią produkcję energii, miesięczna i roczną dla danej lokalizacji wraz z dokonaniem kalkulacji efektywności całego systemu na podstawie meteorologicznych oraz radiacyjnych baz danych i wymagane załączniki.

Ten etap jest kluczowy ponieważ wtedy wybieramy technologię i główne parametry całej farmy fotowoltaicznej na które potem będą wydane decyzje urzędowe m.in. warunki przyłączeniowe. 

Ma to istotne znacznie, dla przykładu przy elektrowni fotowotlaicznej o mocy 1MWp każde 3% strat w produkcji energii to kilkaset tysięcy złotych mniejsze przychody w okresie życia elektrowni a różnice w produkcji pomiędzy samymi tylko modułami mogą wynosić ponad 20% rocznie! Dlatego kluczowa jest optymalizacja całego projektu pod kątem efektywności oraz kosztów. Zatem profesjonalna koncepcja projektowa poparta wyliczeniami przekłada się na oszczędności na etapie samej budowy jak i eksploatacji.

Po opracowaniu koncepcji projektowej kolejnym krokiem będzie uzyskanie decyzji administracyjnych, czyli warunki zabudowy, decyzja środowiskowa, warunki przyłączeniowe itp.

Niezbędnym dokumentem dla farm fotowoltaicznych na działkach o powierzchni powyżej 0,5ha dla obszarów chronionych oraz działek o powierzchni powyżej 1ha na obszarach niechronionych jest decyzja środowiskowa – w tym celu należy przygotować wniosek o wydanie takiej decyzji wraz załącznikami i szczegółowym opisem wpływu przedsięwzięcia na środowisko (takie oddziaływanie zawsze występuje) zakresu planowanej inwestycji. 

W tym celu opracowana jest karta informacyjna przedsięwzięcia. Jest niezbędny dokument, który szczegółowo opisuje oddziaływanie farmy fotowoltaicznej na środowisko przyrodnicze zarówno na etapie jej budowy jak i eksploatacji oraz opisuje w jaki sposób to oddziaływanie będzie minimalizowane na każdym etapie inwestycji. Niepełna lub mało szczegółowa karta informacyjna przedsięwzięcia uniemożliwia lub wydłuży całą procedurę uzyskania decyzji ale w niektórych sytuacjach może skutkować wydaniem decyzji o konieczności przeprowadzenia raportu oddziaływania na środowisko co oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami i wydłużeniem tego etapu.

Na tym etapie uzyskujemy również warunki przyłączeniowe, kolejny kluczowy etap dla całej inwestycji. Operator we wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych wymaga określenia konkretnych szczegółowych parametrów technicznych na które zostają potem wydane warunki przyłączenia. Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi do 150 dni. Po złożeniu wniosku konieczne jest też wniesienie zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej w wysokości 30zł za każdy kW mocy przyłączeniowej.

Częstym zjawiskiem jest składanie wniosku ogólnego bez dokładniejszych wyliczeń poprzedzonych doborem i konfiguracją falowników itp. z etapu projektowego oraz analiz aby tylko zarezerwować moc przyłączeniową co niestety przynosi skutek odwrotny do zamierzonego.

Zamiast przyspieszenia procedury wydłuża to cały proces i generuje dodatkowe koszty, ponieważ będą wymagane uzupełnienia oraz dodatkowe dane a także później na etapie inwestycyjnym jest konieczność uzyskiwania decyzji zamiennych i ponownych uzgodnień nowych rozwiązań, dlatego, że warunki przyłączeniowe są wydawane na konkretne urządzenia wytwórcze – we wniosku należy określić ich typ, model i ich parametry, zatem każde zmiany wymagają dodatkowych uzgodnień co nie zawsze jest możliwe i może kolidować z uzyskanymi decyzjami o warunkach zabudowy czy środowiskowej i często cała procedura musi być powtórzona od nowa.

Do wniosku o warunki przyłączeniowe należy dołączyć także dodatkowe załączniki np. tytuł prawny do nieruchomości, warunki zabudowy lub potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania, planowany elektryczny i topograficzny schemat obiektu uwzględniający schemat stacji SN/WN oraz długości linii kablowych SN, schemat stacji NN/SN oraz długości i przekroje linii kablowych nn oraz pozostałe wymagane dokumenty. 

Na podstawie projektu koncepcyjnego w zależności od potrzeb wykonuje się też biznes plan wraz z analizą rentowności i ryzyka inwestycyjnego. Nasz dział prawny to także doradztwo prawne-podatkowe w zakresie wyboru formy działalności gospodarczej, opracowanie umów dzierżawy, zakupu działek. 

III Pozwolenie na budowę

Efektem poprzedniego etapu będą uzyskane decyzje administracyjne zatem kolejnym krokiem będzie projekt budowlany zgodny z warunkami przyłączeniowymi,  miejscowym planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy. Na etapie projektu budowlanego prowadzone są także wszelkie uzgodnienia wraz z niezbędnymi opiniami i ekspertyzami zgodnie z aktualnymi przepisami. 

Etap ten składa się z kompleksowego przygotowania i opracowania dokumentacji projektowej. Projekt budowlany to część architektoniczna, część budowlana, część elektryczna. Opracowaniem zajmuje się zespół branżystów ze stosownymi uprawnieniami.

IV Aukcja OZE, koncesja URE

Do aukcji OZE mogą przystąpić projekty posiadające pozwolenie na budowę, więc jest to kolejny etap po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Aukcje odbywają się cyklicznie zgodnie z harmonogramem dla każdego źródła OZE prezentowanego przez Urząd Regulacji Energetyki.

‒ W przypadku fotowoltaiki możemy mówić o pewnego rodzaju „boomie”. Ta technologia stanowi istotny składnik przyszłego energy-mix. Mamy więc aukcje dedykowane energii ze słońca, jest program prosument, są programy o charakterze inwestycyjnym jak np. „Mój prąd”. To wszystko sprawia, że w przypadku energii ze słońca możemy zacząć mówić już o gigawatach mocy zainstalowanej, która będzie szczególnie przydatna w czasie letniego szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną –  zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energii wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji. W przypadku farm fotowoltaicznych obowiązek uzyskania koncesji dotyczy instalacji o mocy powyżej 500kWp. 

Po wygraniu aukcji OZE inwestorzy mają  24 miesiące na budowę farmy fotowoltaicznej. W tym czasie konieczne jest również uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE. Uzyskanie koncesji powinno potrwać około miesiąca, jednak jest to także uzależnione od kompletności wniosku wraz z listą załączników. 

Przygotować inwestycję krok po kroku czy może kupić gotowy projekt z uzyskanymi decyzjami?

Z punktu widzenia podmiotu, który zamierza sprzedawać lub dzierżawić działki pod farm fotowoltaicznych inwestorom przygotowanie działek wraz z projektami i decyzjami nia znacznie podniesie ich wartość co stanowi będzie dodatkowe źródło dochodu.  

Z punktu widzenia inwestora kupno gotowego projektu będzie skutkowało szybszą możliwości uruchomienia inwestycji ale minusem będzie znacząco wyższa cena oraz ograniczone możliwości wpływu na przyjęte rozwiązania. Warto także zweryfikować taki gotowy projekt pod kątem przyjętych w nim rozwiązań technicznych przed zakupem i uwarunkowań formalno-prawnych.

Jak uzyskać dofinansowanie na farmę fotowoltaiczną?

Najczęstsze formy finansowania to kredyty nisko oprocentowane, leasingi, dotacje Unijne i środki własne.  Podobnie jak z aukcjami OZE aby skorzystać z dofinansowań np. ze środków unijnych inwestycja musi być już na pewnym etapie zaawansowania czyli z warunkami przyłączenia, pozwoleniem na budowę, zatem planując farmę fotowoltaiczną z myślą o przyszłorocznych aukcjach i nowej perspektywie unijnej warto już teraz rozpocząć od przygotowania dokumentacji i uzyskania decyzji administracyjnych aby przygotować projekt do realizacji.

Wolne moce przyłączeniowe cały czas się zmniejszają, mamy aktualnie boom na rynku farm fotowoltaicznych. 

Podsumowanie: 

Proces inwestycyjny farmy fotowoltaicznej wymaga znajomości wielu zagadnień poczynając od technologiii fotowoltaiczny a także spraw elektrycznych, prawnych, budowlanych, środowiskowych oraz znajomości ustawy o OZE. 

na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowany i czasochłonny, jednak porównując z innymi odnawialnymi źródłami jest najkrótszy i najtańszy w przygotowaniu a dzięki zespołowi doświadczonych branżystów dostępnych w SOLSUM cała procedura przebiega płynnie i profesjonalnie co potwierdzają liczne referencję.

Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania inwestycji w farmy fotowoltaiczne: e-mail: projekty@solsum.pl tel. 665 778 500

DCIM100MEDIADJI_0124.JPG

Powiązane artykuły
0

    Więcej komentarzy
Zapisz się!
  • zapisanych: 1677

Newsletter

Solsum

Dołączając do grona subskrybentów naszego bloga zyskujesz:

  • Wartościowe treści
  • Zniżki na nasze produkty
  • Nowości z tematyki OZE
Używam coookies. 🡫