Zadzwoń 18 540 91 40

Klauzula

W związku ze zwróceniem się przez Pana/Panią do nas o udzielenie wsparcia technicznego lub innym zapytaniem, doradztwem zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka SOLSUM sp. z o.o. z siedzibą w Świniarsko 821, 33-396 Chełmiec, numer NIP:734-351-49-66, KRS: 0000418907, REGON: 122564248
  2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia Panu/Pani wsparcia technicznego, umożliwienia skorzystania z naszych usług, produktów na podstawie Pana/Pani zgody, tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora. Pana/Pani dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: osobom u nas zatrudnionym, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług księgowych, dostawcom oprogramowania (w szczególności typu CRM oraz ERP), dostawcom usług telekomunikacyjnych, naszym podwykonawcom, oraz podmiotom prowadzącym na naszą rzecz obsługę prawną lub windykacyjną.
  4. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach wskazanych w przepisach art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych,
  5. przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w razie stwierdzenia, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  7. podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zależności od zakresu wsparcia technicznego lub innej pomocy jakie ma zostać Panu/Pani udzielone, odmowa podania przez Pana/Panią danych osobowych może uniemożliwić jego udzielenie.
  8. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń pomiędzy Państwem a nami z tytułu wykonania łączącej nas umowy lub do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z łączącą nas umową, w zależności od tego, który z terminów w odniesieniu do konkretnych danych będzie dłuższy.
Używam coookies. 🡫